روانشناسی ورزش

ذهنتان را همیشه آماده نگهدارید

از عملکرد تا اجرا

تا چه اندازه ازتوانایی ها و عملکردتان در مسابقه می توانید بهره بگیرید

مدیریت ذهن در ورزش

آرام سازی ذهنی یکی از مهارتهای روانی است که ورزشکاران برای ریکاوری روانی از آن استفاده می کند.

روانشناسی ورزشی

مدبریت شخصیت در ورزش و ورزشکاران دستاورد نوین در روانشناسی ورزش است

ریکاوری روانی

راهکارهای رهایی از تنش های ذهنی و تعدیل قوای فکری برای ورزشکاران

psychology packages

خدمات مشاوره روانشناسی FITYEK

مشاور حضوری 60 دقیقه، 80 هزار تومان
مشاور غیر حضوری 60 دقیقه، 60 هزار تومان
مشاورهای تیمی حضوری بین 60 دقیقه، 120 هزار تومان